Lög Röskvu

I. kafli - Nafn og markmið

1.     gr.

Nafn samtakanna er Röskva, samtök félagshyggjufólks við Háskóla Íslands. Lögheimili þeirra og varnarþing er í Reykjavík.

2.     gr.

Markmið samtakanna er að stuðla að öflugri hagsmunabaráttu stúdenta, jafnt innan sem utan Háskólans, með jafnrétti til náms að leiðarljósi, óháð efnahag, búsetu, kynferði, kynhneigð eða stöðu að öðru leyti. Jafnframt að stuðla að kvenfrelsi og jöfnum rétti allra kynja á öllum sviðum háskólasamfélagsins.

3.     gr.

Endurnýjun félagatals skal fara fram minnst árlega, eftir kosningar til stúdentaráðs. Endurnýjun félagatals skal vera lokið minnst 10 dögum fyrir aðalfund félagsins og aðeins þau sem eru skráð fyrir það hafa atkvæðisrétt á aðalfundi.

4.     gr.

Skilyrði þess að mega skrá sig í félagatal Röskvu eru eftirtalin:
i) Viðkomandi sé skráður nemandi við Háskóla Íslands eða hefur gengt trúnaðarstarfi fyrir Röskvu,
ii) Viðkomandi hafi tekið virkan þátt í starfi Röskvu,
iii) Skráningarbeiðni hafi borist þess efnis til umsjónarmanns félagatals.
Komi upp vafi um skráningu í félagatalið hefur stjórn úrskurðarvald.

Greinargerð með lögum þessum: i) Til trúnaðarstarfs í Röskvu telst allt starf á vegum Röskvu svo sem seta í Stúdentaráði eða nefndum Stúdentaráðs fyrir hönd Röskvu, seta í stjórn, kosningastjórn, ritstjórn og nefndum Röskvu. ii) Til virkrar þátttöku í starfi Röskvu telst þátttaka í kosningum Röskvu auk þeirra starfa sem talin til trúnaðarstarfs í skýringu á lið i. Opinberir stuðningsmenn Röskvu hafa atkvæðisrétt á aðalfundi hafi þeir sent skráningarbeiðni til umsjónarmanns félagatals.

II. kafli - Aðalfundur

5.     gr.

Aðalfund samtakanna skal halda árlega, innan tveggja mánaða frá kosningum til Stúdentaráðs. Til aðalfundar og aukaaðalfundar skal boða með minnst viku fyrirvara og skal hann auglýstur tryggilega, t.a.m. í byggingum Háskóla Íslands, á samfélagsmiðlum og heimasíðu samtakanna. Í fundarboði skal auglýst eftir framboðum til stjórnar samtakanna sem og lagabreytingum.

Stjórn Röskvu skal auglýsa eftir framboðum í kjörstjórn sem hefur það hlutverk að annast framkvæmd kosninga skv. 7. gr. Forseti kjörstjórnar skal skipaður af stjórn Röskvu í síðasta lagi innan þriggja sólarhringa frá úrslitum kosninga til Stúdentaráðs.

6.     gr.

Atkvæðisrétt og kjörgengi á aðalfundi hafa allir félagsmenn skv. Félagatali.

7.     gr.

Framboðum til stjórnar og annarra embætta skal skila til kjörstjórnar einum sólarhring fyrir upphaf aðalfundar. Hljóti frambjóðandi ekki kjör er frambjóðanda heimilt að bjóða sig fram í nýtt embætti eftir að kosið hefur verið í öll embætti sem framboð bárust í. Hafi engin framboð borist í embætti framlengist umsóknarfrestur fram að kosningu á aðalfundi.

Opinber tilkynning framboða fyrir aðalfund, t.a.m. í byggingum Háskóla Íslands, á samfélagsmiðlum á vegum félagsins og heimasíðu félagsins, er heimil. Óski frambjóðandi eftir að tilkynna framboð sitt fyrir aðalfund skal kjörstjórn taka við tilkynningum. Kjörstjórn er heimilt að hefja tilkynningar framboða þremur sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar.  

Forseta kjörstjórnar er heimilt að gefa út leiðbeiningar til frambjóðenda um hvernig tilkynningum framboða verður háttað. Leiðbeiningarnar skulu gerðar opinberar á innan fimm sólarhringa eftir úrslit kosninga til Stúdentaráðs. Að öðru leyti er það undir frambjóðendum komið hvernig framboð sitt verður kynnt.

8.     gr.

Dagskrá aðalfundar skal vera eftirfarandi:

Setning.
Kosning fundarstjóra og -ritara aðalfundar.
Afstaða tekin til kosningaréttar fundargesta.
Skýrsla stjórnar fyrir liðið ár kynnt.
Endurskoðaðir reikningar samtakanna kynntir og bornir upp til samþykktar.
Lagabreytingar.
Tilnefningar Röskvu á skrifstofu Stúdentaráðs, Kjör forsetaefnis, varaforsetasefnis, hagsmunafulltrúa og lánasjóðsfulltrúa Röskvu í Stúdentaráði.
Kjör oddvita Röskvu í Stúdentaráði.
Kjör stjórnar í eftirfarandi röð: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri, ritstjóri, alþjóðafulltrúa, markaðsstjóri, skemmtanastjóri, kynningarstjóri, kosningastjóri og tveir meðstjórnendur.
Kjör tveggja skoðunafulltrúa reikninga auk varafulltrúa.
Kjör trúnaðarmanna
Önnur mál.
Fundarslit.

9.   gr.

Til að frambjóðandi teljist kjörinn í embætti skal hann eigi hljóta minna en helming greiddra atkvæða á aðalfundi. Berist fleiri en tvö framboð í önnur embætti skal kosið eftir forgangsröðunarkosningu. Kjósendur kjósa einn frambjóðanda sem fyrsta val. Þeir geta þó valið fleiri til vara og númera þá í röð eftir stuðningi sínum. Sigurvegari kosninganna er sá frambjóðandi sem hlýtur meirihluta atkvæða sem fyrsta val. Ef enginn frambjóðandi hlýtur meirihluta sem fyrsta val, er sá frambjóðandi sem fæst atkvæði hlaut sem fyrsta val útilokaður og atkvæðum hans dreift á grundvelli varaatkvæða kjósenda, þ.e. hverja þeir kusu sem annað val. Hafi enginn frambjóðandi þá hlotið meirihluta atkvæða er sá sem hefur fæst atkvæði aftur útilokaður og varaatkvæðum hans dreift á þá sem kjósendur hans settu í næsta val o.s.frv.

Heildarfjöldi atkvæða skal tilgreindur er niðurstöður kosninga liggja fyrir. Trúnaður skal ríkja á milli frambjóðanda og kjörstjórnar um skiptingu atkvæða.

10.gr

Kjörstjórn er heimilt að boða til utankjörfundaratkvæðagreiðslu fyrir aðalfund. Kjórstjórn er heimilt að hafa hana rafræna.

11.   gr.

Lögum samtakanna getur verið breytt á aðalfundi og aukaaðalfundi og ræður aukinn meirihluti (2/3) atkvæða fundargesta. Heimilt er að leggja fram munnlegar breytingartillögur á skriflegar breytingartillögur á aðalfundi. Skriflegar lagabreytingatillögur skulu berast stjórn sólarhring fyrir aðalfund.

12.

Forseti getur boðað til aukaaðalfundar, að fengnu samþykki stjórnar. Boðað skal til hans með sama hætti og um aðalfund væri að ræða, sbr. 5. gr. Dagskrá auka aðalfundar skal eftir þörfum vera samkvæmt 8. gr.

III. kafli - Stjórn samtakanna og starfsemi þeirra

13.   gr.

Á fyrsta fundi stjórnar eftir aðalfund skiptir hún með sér verkum að öðru leyti en því sem aðalfundur ákveður. Stjórnarmeðlimir skulu kynna sér lög samtakanna og starfa eftir þeim.

14.   gr.

Forseti samtakanna stýrir starfi stjórnar og útdeilir verkefnum öðrum en eftirtöldum. Varaforseti annast félagatal. Ritari heldur gerðarbók stjórnar. Markaðsstjóri sér um fjáraflanir samtakanna. Gjaldkeri annast fjármál samtakanna og skal halda bókhald þeirra. Ritstjóri hefur umsjón með málgagni samtakanna og kynningarstjóri heimasíðu þeirra og samfélagsmiðla nema þeim sem er sérstaklega úthlutað til annarra. Skemmtanastjóri sér um skemmtanir. Kosningastjóri sér um undirbúning kosningabaráttu. Alþjóðafulltrúi sér um að efla þátttöku erlendra stúdenta í starfinu. Meðstjórnendur sinna tilfallandi og nýjum verkefnum.

15.   gr.

Komi upp hagsmunaárekstrar sem hamli stjórnarmönnum í sínum verkefnum hefur meirihluti stjórnar leyfi til þess að vísa verkefni tímabundið til annars stjórnarmanns. Stjórn Röskvu metur það hverju sinni hvað teljist til fyrrgreindra hagsmunaárekstra. Stjórn Röskvu tekur við skriflegum ábendingum frá félagsmönnum Röskvu um hagsmunaárekstra.

16.   gr.

Forseti samtakanna boðar til stjórnarfunda og og stýrir þeim. Þrír stjórnarmeðlimir geta krafist stjórnarfundar og er þá forseta skylt að kalla stjórn saman til fundar innan þriggja sólarhringa. Til þess að stjórnarfundur teljist löglegur þurfa minnst sex stjórnarmenn að vera viðstaddir. Á stjórnarfundum ræður einfaldur meirihluti atkvæða stjórnar.
Stjórnarfundir skulu vera opnir Stúdentaráðsliðum samtakanna. Hafa þeir málfrelsis- og tillögurétt, en atkvæðisrétt hafa einungis meðlimir stjórnar. Krefjist meirihluti stjórnar þess skal fundur vera lokaður. Oddviti Röskvu í Stúdentaráði má þó alltaf sitja stjórnarfundi, auk þess mun oddviti Röskvu hafa úrslita atkvæðisrétt á stjórnarfundum, falli atkvæði jafnt.

17.   gr.

Gagnkvæm upplýsingaskylda skal ríkja á milli Stúdentaráðsliða, stjórnar Röskvu og annarra félaga. Sameiginlegir stórfundir skulu haldnir reglulega, mánaðarlega hið minnsta. Stórfundur mótar stefnu Röskvu í öllum helstu málum og fyrir hann skal leggja ágreiningsmál sem lög þessi mæla ekki á annan veg um.
Forseti samtakanna boðar stórfundi með minnst sólarhrings fyrirvara. Oddviti í Stúdentaráði getur þó krafist stórfundar með viku fyrirvara. Kosningarétt hafa þeir sem skráðir voru í samtökin sólarhring fyrir fundinn.

18.   gr.

Segi embættismaður samtakanna af sér skal forseti samtakanna boða til stjórnarfundar innan viku frá afsögn embættismanns, þar sem stjórn leggur mat á hvenær boða þurfi til aukaaðalfundar til að kjósa nýjan aðila í embættið.

19.   gr.

Nefndir Röskvu eru sjö: Alþjóðanefnd, skemmtinefnd, markaðsnefnd, nýliðunarnefnd, kynningarnefnd, málefnanefnd og ritstjórn. Í hverri nefnd sitja þrír til fimm aðilar, þar af er forseti hverrar nefndar í stjórn Röskvu. Forseti alþjóðanefndar er alþjóðafulltrúi, forseti skemmtinefndar er skemmtanastjóri, forseti markaðsnefndar er markaðsstjóri, forseti nýliðunarnefndar er varaforseti, forseti kynningarnefndar er kynningarstjóri og  forseti ritstjórnar er ritstjóri. Oddviti Röskvu í Stúdentaráði er forseti málefnanefndar. Forseti Röskvu skal einnig hafa sæti í málefnanefnd. Stjórnin skal auglýsa eftir fólki í nefndirnar eftir fyrsta fund nýrrar stjórnar. Ef fleiri sækjast eftir stöðu í nefndunum en komast að skal stjórn úrskurða um það á stjórnarfundi. Forseti hverrar nefndar, nema málefnanefndar, skal boða til fundar a.m.k einu sinni í mánuði.

19.gr. a)

Starfsemi nefnda Röskvu er eftirfarandi:

Alþjóðanefnd ber ábyrgð á að kynna starf Röskvu fyrir erlendum stúdentum, hvort sem það eru skiptinemar, stúdentar á eigin vegum, innflytjendur eða flóttafólk. Einnig ber nefndinni að efla þessa stúdenta í starfinu og tryggja þeim vettvang til pólitískrar þáttöku innan háskólasamfélagsins.

Skemmtinefnd heldur utan um að skipuleggja, framkvæma og halda utan um alla viðburði á vegum Röskvu. Það skulu vera góð samskipti milli nefndar og stjórnar.

Markaðsnefnd heldur utan um allar fjáraflanir fyrir Röskvu í samráði við aðrar nefndir, þar sem á við.

Nýliðunarnefnd heldur utan um nýja meðlimi Röskvu og kynnir starfsemina fyrir nýnemum skólans. Forseti nefndarinnar skal boða til funda þar sem virkir meðlimir Röskvu koma saman fyrir mikilvæga viðburði Röskvu. Forseti nefndarinnar skal gæta að því að nefndarmeðlimir séu af öllum sviðum ef mögulegt og áskilur sér rétt á að taka lokaákvörðun varðandi skipun þessara sæta.

Kynningarnefnd heldur Röskvu sýnilegri á öllum stundum og heldur fylgjendum hreyfingarinnar upplýstum. Nefndin sér um alla samfélagsmiðla og heimasíðu Röskvu. Forseti nefndarinnar skal útdeila verkefnum á nefndarmeðlimi svo markmið nefndarinnar sé raunhæft.

Málefnanefnd heldur utan um mótun stefnu Röskvu og er stúdentaráðsliðum Röskvu til halds og trausts við mótun að tillögum fyrir Stúdentaráð. Nefndin ber ábyrgð á fullmótun stefnu Röskvu fyrir þá fundi þar sem unnið er að henni.

Ritstjórn sér um útgáfu haustblaðs og kosningarits. Forseta ritstjórnar er heimilt að gefa út annars konar blað í samráði við stjórn. Ritstjórn má eiga í samstarfi við aðrar nefndir við vinnslu málgagna.

20.   gr.

Kjörnir skulu tveir trúnaðarmenn á aðalfundi af mismunandi kynjum og skulu þeir gegna embætti trúnaðarmanna samhliða nýkjörinni stjórn. Félagsmenn snúa sér til trúnaðarmanns varðandi umkvartanir sínar, sem ber skylda til að taka fyrir og beina þeim málum sem upp koma í réttan farveg í samráði við tilkynnanda. Trúnaðarmaður skal vera virkur í starfi samtakanna hvort sem er í stjórn, stúdentaráði eða á öðrum vettvangi út kjörtímabilið. Trúnaðarmaður skal ávallt gæta fyllsta trúnaðar.

21.   gr.

Tveir nýliðafulltrúar skulu fá sæti í stjórn á haustmisseri. Stjórn ber ábyrgð á því að auglýsa eftir nýliðafulltrúum í framboð og skera úr um hver þeirra fá sæti í stjórn. Við kjör fá nýliðafulltrúar sæti í nýliðunarnefnd. Skipun í þessi embætti skal vera lokið fyrir 15. október á hverju ári.

IV. kafli - Kosningar til Stúdentaráðs og Háskólaráðs

22.   gr.

Stjórn samtakanna, í samráði við kosningastjóra og oddvita samtakanna, skipar fimm til sjö aðila kosningastjórn eigi síðar en 1. nóvember ár hvert. Í kosningastjórn skulu sitja tveir kosningastjórar, forseti og gjaldkeri stjórnar ásamt oddvita.

Kosningastjórn þarf að hafa samráð við ritstjórn og úthringistjóra.

23.   gr.

Skipa skal uppstillingarnefnd eigi síðar en 1. nóvember ár hvert. Í henni skulu eiga sæti tveir aðilar úr kosningastjórn, tveir aðilar tilnefndir af Stúdentaráðsliðum og þrír aðilar tilnefndir af stjórn. Stórfundur samtakanna getur komið sér saman um breytt fyrirkomulag á skipan uppstillingarnefndar. Þeir sem sitja í nefndinni skulu ekki taka sæti á framboðslista samtakanna til Stúdentaráðs, að undanskildum heiðurssætum. Hlutverk uppstillingarnefndar er að stilla upp á framboðslista samtakanna. Óski félagsmaður eftir að tilnefna frambjóðanda skal honum gert kleift að koma ósk sinni á framfæri við uppstillingarnefnd.

24.   gr.

Forseta- og varaforsetaefni, hagsmunafulltrúi og lánasjóðsfulltrúi Röskvu í Stúdentaráði skulu kosnir á aðalfundi. Oddviti Röskvu í Stúdentaráði skal einnig kosinn á aðalfundi. Atkvæðisrétt hafa þau sem hafa atkvæðisrétt skv. 6. gr.

Kosningar fara fram skv. 9. gr.

25.   gr.

a) Fyrir kosningar til háskólaráðs 2018 gildir að sérstakur framboðsfundur skal haldinn innan Röskvu með sömu reglur um kjörgengi og félagatal og á aðalfundi. Auglýst skal eftir framboðum í tilnefningu Röskvu til háskólaráðs um leið og dagsetning framboðsfundar liggur fyrir. Auglýsa skal eftir framboðum á meðal allra háskólanemenda, skv. 5.gr. laganna.

b) Kosning skal fara þannig fram, að kjósandi kýs frambjóðendur í ákveðin sæti framboðslista til Háskólaráðs með því að setja tölustaf fyrir framan nöfn frambjóðenda á kjörsseðlinum og tölusetja í þeirri röð sem óskað er að þeir skipi framboðslistann. Talningu atkvæða skal hagað þannig að fram komi hverjir hafa fengið atkvæði í hvert einstakt sæti og hve mörg. Að talningu lokinni hlýtur sá frambjóðandi efsta sæti á lista sem flest atkvæði hlýtur í fyrsta sætið. Annað sæti hlýtur sá sem ekki hefur hlotið efsta sætið en hefur flest atkvæði þegar saman eru lögð atkvæði hans í 1. og 2. sæti. Þriðja sæti hlýtur sá sem ekki hefur hlotið 1. eða 2. sæti en hefur flest atkvæði þegar saman eru lögð atkvæði hans í 1., 2. og 3. sæti. Fjórða sæti hlýtur sá sem ekki hefur hlotið 1., 2. og 3. sæti  en hefur flest atkvæði þegar saman eru lögð atkvæði hans í 1., 2., 3. og 4. Sæti.

c) Uppstillingarnefnd er heimilt að gera breytingar á uppröðun framboðslista Röskvu til háskólaráðs með tilliti til kynjasjónarmiða í kjölfar framboðsfundar. Ekki er heimilt að fleiri en þrír séu af sama kyni á framboðslista til háskólaráðs.

V. kafli

26.   gr.

Skipan í fastanefndir Stúdentaráðs fyrir hönd Röskvu skal vera ákveðin af Stúdentaráðsliðum samtakanna. Samráð skal þó haft við stjórn samtakanna sem og aðra félagsmenn eins og unnt er.

27.   gr.

Kosið skal um fulltrúa Röskvu í nefndum Stúdentaráðs á sérstökum fundi þess efnis á milli aðalfundar Röskvu og skiptafundar Stúdentaráðs.

Kosið skal þannig að hver kjósandi hefur 1 og ½ atkvæði. Merkt er 1 við það framboð sem kjósandi vill gefa 1 stig og 2 við það framboð sem kjósandi vill gefa ½ stig. Stigahæsti frambjóðandinn er forsetaefni Röskvu í þeirri nefnd sem átt er við. Óski enginn frambjóðandi eftir forystu í nefnd skal ekki óskað eftir forsetasæti í nefndinni af hálfu Röskvu. Þeir tveir frambjóðendur sem hljóta flest atkvæði hljóta jafnframt tilnefningu Röskvu í nefndir Stúdentaráðs. Séu 1-2 Stúdentaráðsliðar í framboði hljóta þeir forgang skv. lögum SHÍ. Séu fleiri en tveir Stúdentaráðsliðar í framboði skal kosið á milli þeirra. Sjálfkjörið er í embætti berist engin mótframboð.

Atkvæðisréttur er skv. 6. gr. Óski fundargestur eftir leynilegri kosningu í embætti skal verða við þeirri ósk.

VI. kafli - Ýmis ákvæði

28.   gr.

Heimilt skal stjórn að leiðrétta augljósar stafsetningavillur eða misritanir í lögum þessum utan aðalfundar. Breytingarnar skulu þó bornar undir næsta reglulega aðalfund til staðfestingar. Stjórn Röskvu getur boðað til sérstaks lagabreytingarfundar til endurskoðunar á lögum þessum. Lagabreytingatillögur sem bíða afgreiðslu þeirra funda skulu auglýstar. Skriflegar lagabreytingartillögur skulu berast með a.m.k sólarhringsfyrirvara.

29.   gr.

Ákvörðun um slit samtakanna verður tekin á aðalfundi með auknum meirihluta (2/3) atkvæða. Fundurinn skal einnig taka ákvörðun um hvað skal gera við eignir og skuldir samtakanna.

30.   gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi. Lagabreytingar á aðal- eða aukaaðalfundi öðlast gildi þegar í stað, nema annað sé tekið fram.

31. gr.

Stjórn Röskvu skal sjá til þess fyrir aðalfund á vorönn að skrá yfir stjórnarmenn, stúdentaráðsliða og einstaklinga á skrifstofu SHÍ fyrir hönd Röskvu sé komin á heimasíðu Röskvu. Þar að auki skal stjórn Röskvu halda utan um heimildaskjal sem mun geyma lista yfir allar stjórnir, stúdentaráðsliða og einstaklinga á skrifstofu SHÍ fyrir hönd Röskvu frá upphafi 1988.