Jafnréttismál

Röskva setur jafnrétti í forgang
Rauði þráðurinn í starfi Röskvu er hugsjónin um jafnrétti allra til náms, óháð kyni, kyngervi, kynhneigð, kynvitund, efnahag, trú, uppruna, búsetu, fötlun, veikindum, félagslegri stöðu eða aðstæðum að öðru leyti. Röskva vill tryggja að hvergi sé brotið á réttindum stúdenta við Háskóla Íslands. Þá vill Röskva vinna með og hlúa að hinum ýmsu hagsmunafélögum sem starfa innan Háskólans.

Röskva vill að jafnréttisáætlun Háskóla Íslands verði virt
Jafnréttisáætlun Háskóla Íslands á undantekningalaust að tryggja raunverulegt jafnrétti innan skólans.

Röskva kallar eftir jafnrétti kynjanna
Mismunun á grundvelli kyns er viðvarandi og ótal hindranir standa í vegi fyrir jöfnum tækifærum fólks háð kyni og kyngervi á mörgum sviðum. Röskva vill efla jafnréttisvitund háskólasamfélagsins sem og samfélagsins í heild. Jafnframt þarf að útrýma staðalímyndum kynjanna sem og kerfisbundnu misrétti.

Röskva krefst jafnréttisfræðslu á háskólastigi
Kynbundin áreitni og ofbeldi á ekki að líðast innan Háskólans sem og samfélagsins í heild sinni. #metoo byltingin hefur vakið mikla athygli, enda löngu tímabært að uppræta þetta samfélagsmein. Á sama tíma og jafnréttisfræðsla er skylda í grunn- og framhaldsskólum þá er hún það ekki í háskólum og krefst Röskva þess að jafnréttisfræðsla verði skylda innan háskólasamfélagsins. Sömuleiðis er það hlutverk Stúdentaráðs og sviðsráða að vekja athygli á Fagráði Háskóla Íslands um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og öðru kynferðislegu ofbeldi. Fagráðið þjónustar alla nemendur við Háskóla Íslands.

Röskva vill að haldið verði áfram með vinnu Stúdentaráðs við gerð jafnréttisstefnu og innleiðingu verklagsreglna um viðbrögð við kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi og áreitni.
Mikilvægt er að Stúdentaráð sem rödd stúdenta móti sér framsækna stefnu í jafnréttismálum í hinum víðasta skilningi. Vinna er hafin við gerð jafnréttisstefnu SHÍ og telur Röskva að nauðsynlegt sé að halda þeirri vinnu áfram. Jafnframt telur Röskva mikilvægt að verklagsreglum Stúdentaráðs um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og ofbeldi verði fylgt eftir.

Röskva vill ekki að nein nefnd innan SHÍ sé einkynja og að nefndir endurspegli þann fjölbreytileika sem er innan skólans
Röskva vill að nefndir SHÍ endurspegli þann fjölbreytileika sem er innan skólans. Röskva telur mikilvægt að mismunandi raddir kynjanna fái að heyrast í öllu starfi Stúdentaráðs og fylkingar eigi að stuðla að því þegar skipa á í nefnd. Kynsegin einstaklingum á ekki að vera mismunað út frá því kyni sem þeim var úthlutað við fæðingu.

Röskva vill að stuðlað sé að jöfnum kynjahlutföllum í nemendahópum allra deilda Háskólans
Verulegur kynjahalli er viðvarandi innan nokkurra deilda Háskólans. Röskva vill að Háskólinn haldi kynningu á þeim deildum í öllum framhaldsskólum landsins til þess að leiðrétta skekkjuna. Í öllu kynningarefni og námsefni yrði þá unnið að því að sýna kynin jafnt að störfum.

Röskva vill jafnari kynjaskiptingu kennara innan deilda Háskóla Íslands
Því hærra sem er farið upp metorðastigann innan deilda Háskólans, því meiri er kynjahallinn. Á þessu vill Röskva vekja athygli.

Röskva vinnur að málefnum hinsegin fólks (LGBTQIA+)
Röskva telur þarft að eyða þeim forskilningi sem miðar við tvískipt kynjakerfi og gagnkynhneigt forræði. Auka þarf samstarf Háskóla Íslands við baráttusamtök hinsegin fólks í þeim tilgangi að efla umræðu um málefni þeirra. Þannig vill Röskva m.a. stuðla að almennri viðurkenningu og vitundarvakningu á þeim hindrunum sem trans nemendur við Háskóla Íslands standa frammi fyrir. Röskva vill vekja athygli á því að með því að notast við tvískipt kynjakerfi, t.d. við gerð rannsókna, er litið fram hjá málefnum og veruleika kynsegin fólks. Það dregur upp skakka mynd af samfélaginu. Menntun sem litast af tvískiptu kynjakerfi viðheldur staðalímyndum og fordómum.

Röskva vill bæta þjónustu við fólk með geðraskanir innan Háskólans
Stórefla þarf geðheilbrigðisþjónustu stúdenta í Háskóla Íslands. Aðeins einn sálfræðingur í hálfu stöðugildi starfar fyrir rúmlega 13.000 nemendur. Sálfræðiþjónusta klínískra sálfræðinema er framúrskarandi en sálfræðinemar eiga ekki að taka þungann af þessum skorti. Röskva krefst þess að stöðugildum sálfræðinga verði fjölgað. Röskva krefst þess einnig að meðferðarúrræðum fjölgi, ekkert eitt hentar öllum. Röskva vill skólahjúkrunarfræðing sem starfar innan veggja háskólans og gæti meðal annars sinnt forvörnum og gripið fyrr inn í.

Úttekt á stöðu geðheilbrigðisþjónustu stúdenta
Röskva leggur til að Stúdentaráð geri úttekt, í samstarfi við Félagsvísindastofnun, á stöðu mála varðandi geðheilbrigðisþjónustu stúdenta. Röskva vill einnig að nemendur verði upplýstari um þau úrræði sem standa þeim nú þegar til boða og gera þjónustuna aðgengilegri fyrir nemendur. Röskva vill að úrræði sem standa nemendum til boða verði auglýst skýrt á upphafssíðu Uglunnar. Röskva krefst þess að upplýsingar um réttindi fólks með geðraskanir séu gerðar aðgengilegri.

Röskva vill tryggja að stúdentar með sértækar námsþarfir fái aðstoð og skilning kennara
Starfandi er greiningarsjóður fyrir stúdenta með sértækar námsþarfir. Röskva telur mikilvægt að standa vörð um starfsemi sjóðsins. Röskva vill einnig beita sér fyrir opinni og upplýstri umræðu um málefni stúdenta með sértækar námsþarfir og möguleg úrræði.

Röskva vill að skýrara sé hvaða úrræði séu í boði fyrir stúdenta með sértækar námsþarfir
Röskva vill að samantekt um úrræði fyrir stúdenta með sértæka námsörðugleika, veikindi, geðraskanir og fatlanir verði birt án tafar. Samkvæmt lögum ber Háskóla Íslands skylda að upplýsa stúdenta með fötlun/fatlanir eða stúdenta með sértækar námsþarfir um réttindi sín og úrræði. Röskva vill því að Háskólinn hafi frumkvæði að almennri kynningu um þessi atriði innan háskólasamfélagsins og á heimasíðu Háskólans.

Röskva vill tryggja aðgengi fólks með fötlun/fatlanir
Aðgengi fólks með fötlun/fatlanir að byggingum Háskóla Íslands er óviðunandi. Nám við ákveðnar deildir Háskólans er ómögulegt öðrum en þeim sem hafa ekki fötlun/fatlanir. Röskva vill benda á að Háskólatorg uppfyllir ekki þau skilyrði sem varða aðgengi allra. Röskva krefst þess að aðgengismál í Háskólanum verði að forgangsatriði hjá ráðamönnum Háskólans. Aðgangur að upplýsingum um aðgengi að byggingum er einnig óviðunandi og vill Röskva að því verði breytt tafarlaust.

Röskva vill punktaletursmerkingar og leiðarlínur í allar byggingar Háskóla Íslands
Háskólayfirvöld hafa lofað að merkja stofur og skrifstofur skólans með punktaletri og leiðarlínum. Sérstaklega mikilvægt er að lagfæra leiðarlínu á Háskólatorgi.

Röskva vill að félög og nefndir innan Háskólans bæti aðgengi á viðburði
Öll félög og nefndir innan Háskóla Íslands eiga að tryggja aðgengi fyrir alla á viðburði sína. Þetta ber að hafa í huga þegar heimabar er valinn og þegar haldnir eru reglulegir viðburðir eins og Októberfest, árshátíðir, vísindaferðir, skíðaferðir og fleira.

Röskva vill ráðstafanir fyrir kennslustundir utan háskólasvæðisins
Kennarar eiga að tryggja að aðgengi sé fyrir alla nemendur þegar farið er í vettvangsferðir.

Hvetjandi aðgerðir til að auka sókn nýrra Íslendinga í háskólamenntun
Röskva vill leita lausna svo nýir Íslendingar með erlendan bakgrunn sæki sér frekar háskólamenntun. Væri það hægt með samstarfi við Menntamálaráðuneytið og framhaldsskóla varðandi undirbúning og kynningu á háskólanámi. Röskva vill einnig að gerð verði úttekt á stöðu innflytjenda í menntakerfinu á Íslandi og hvernig megi auðvelda aðgang þeirra að háskólasamfélaginu.

Röskva vill kynlaus klósett
Það þarf að halda áfram vinnunni vegna kynlausra klósetta sem jafnréttisnefnd hefur barist fyrir síðastliðin ár.

Röskva vill tíðarvörur á öll klósett
Tíðarvörur eiga að vera jafn aðgengilegar og aðrar hreinlætisvörur. Það er ekki hægt að gera ráð fyrir að fólk hafi gert ráðstafanir þegar náttúran kallar.

Upptökur í tímum sem jafnrétti til náms
Röskva vill að litið sé á upptökur í tímum sem jafnréttismál. Ekki hafa allir færi á því að mæta eða fylgjast með í tímum t.d. vegna andlegra og/eða líkamlegra veikinda, fötlunar, búsetu, fjölskylduhátta eða annarra aðstæðna. Röskva vill að komið sé til móts við þá stúdenta með upptökum í kennslustundum.

Röskva vill jafnrétti til náms óháð uppruna
Jafnrétti til náms er ekki til staðar innan Háskóla Íslands. Flóttafólk, erlendir stúdentar og innflytjendur eiga erfiðara með að fá inngöngu í nám og stunda það við Háskóla Íslands heldur en stúdentar fæddir og uppaldir á Íslandi. Verkefni og próf á ensku ættu að standa öllum erlendum stúdentum til boða. Öllum erlendum stúdentum ætti jafnframt að bjóðast aðgengi að námskeiðum og námsleiðum í íslensku, óháð því á hvaða stigi tungumálaþekking þeirra er í íslensku eða hvaða nám þeir stunda við Háskólann.

Röskva vill samfélagslega ábyrgð Háskóla Íslands gagnvart innflytjendum og flóttafólki Bjóða á einstaklingum af erlendum uppruna að sækja námskeið í íslensku við Háskóla Íslands til að undirbúa sig fyrir námið. Röskva vill að Háskóli Íslands sýni samfélagslega ábyrgð með þessum hætti og ýti undir raunverulegt jafnrétti til náms, óháð uppruna.

Röskva vill að kynskráning stúdenta sé fjölbreyttari
Röskva vill að tekið sé tillit til trans og kynsegin stúdenta hvað varðar kynskráningu inni á Uglu, sbr. nafnabreytingu. Stúdentar eiga að geta skráð það kyn sem á við þá, óháð því sem stendur í Þjóðskrá. Kynskráning á að gera ráð fyrir fleiri en tveimur kynjum og bjóða upp á valmöguleikann „vil ekki svara“.

Líkams- og heilsurækt gerð aðgengilegri
Húsnæði háskólaræktarinnar er óaðgengilegt stúdentum í hjólastólum. Röskva vill að líkams- og heilsurækt sé aðgengileg öllum stúdentum.

Engar stofur sem einungis hafa sæti með áföstum borðum
Röskva vill ekki að neinar kennslustofur hafi einungis sæti með áföstum borðum. Þetta fyrirkomulag hentar illa fyrir einstaklinga í hjólastólum, sem og aðra einstaklinga sökum vaxtarlags. Það er ólíðandi að einstaka stúdentar geti ekki setið við borð í kennslustundum.