Fjármála- og atvinnulífsstefna

Fjármála- og atvinnulífsstefna

Röskva vill koma í veg fyrir að fjárhagstaða stúdenta hindri jafnan aðgang að námi. Um þriðjungur íslenskra háskólanema metur fjárhagsstöðu sína annaðhvort alvarlega eða mjög alvarlega, sem er langt umfram meðaltal háskólanema í Evrópu, samkvæmt nýjustu könnun EUROSTUDENT. Fjárhagslegar áhyggjur eru ein helsta ástæða þess að íslenskir námsmenn taka sér hlé frá námi. Tenging háskólanáms við atvinnulíf ætti ekki að stjórnast af skammtíma eftirspurn atvinnulífsins, heldur hafa það að markmiði gera stúdenta tilbúna fyrir fyrirséðar breytingar á vinnumarkaði, s.s fjórðu iðnbyltinguna.

- Fjárhagslegir hagsmunir stúdenta -

FJÁRMÖGNUN HÁSKÓLANS

Háskóli Íslands er gríðarlega undirfjármagnaður og það er eitt stærsta hagsmunamál stúdenta. Röskva krefst þess að stjórnmálamenn standi við orð sín þegar kemur að fjármögnun háskólakerfisins og að þeim fjármunum sem berast verði ráðstafað í þágu stúdenta. Röskva berst af fullum krafti fyrir aukinni fjármögnun háskólans og mun beita sér af hörku á næstu árum rétt eins og síðastliðin ár.

RÉTTMÆT SKRÁSETNINGARGJÖLD

Röskva setur spurningamerki við réttmæti skrásetningargjalda eins og þau standa og telur þau vera falin skólagjöld sem skerða jafnrétti til náms. Grundvallarhugsjón Röskvu er jafnrétti allra til náms. Röskva leggst alfarið gegn hækkun skrásetningargjalda og krefst lækkunar á þeim.

INNTÖKUPRÓF

Röskva leggst alfarið gegn fjöldatakmörkunum í niðurskurðarskyni. Markmið inntökuprófa ætti að vera að bæta gæði náms en ekki hindra aðgang að því. Taka verður tillit til sértækra námsþarfa, íslenskukunnáttu og annarra þátta sem geta haft áhrif á frammistöðu á inntökuprófum en ekki endilega í náminu sjálfu. Í ljósi þess að inntökupróf henta mismunandi deildum misvel leggur Röskva til að ráðamenn Háskólans taki ekki lokaákvarðanir hvað þetta varðar nema í samráði við nemendur þeirra deilda sem í hlut eiga.

RÖSKVA KREFST ÞESS AÐ RÍKISSTJÓRN SETJI OPINBERA HÁSKÓLAKERFIÐ Í FORGANG

Röskva gagnrýnir það fyrirkomulag harðlega að ríkissjóður greiði jafnt með öllum stúdentum, hvort sem þeir sækja nám í einkareknum eða opinberum háskólum. Einkareknir háskólar sem innheimta skólagjöld frá nemendum sínum eiga ekki að þurfa jöfn fjárframlög frá ríkinu líkt og opinberir háskólar. Opinberar stofnanir eru annars eðlis en þær einkareknu og því ber ríkisstjórn að setja starfsemi ríkisrekinna háskóla í forgang.

ÓDÝRARA AÐ LIFA SEM NÁMSMAÐUR

Eins og tíðkast á Norðurlöndum og víðar telur Röskva eðlilegt að stúdentar séu taldir til láglaunahópa eins og öryrkjar og aldraðir. Stúdentar eiga að fá staðlaðan afslátt af samfélagsþjónustu eins og samgöngum, heilbrigðisþjónustu og leikskólaþjónustu. Röskva vill einnig berjast fyrir hækkun á frístundastyrk fyrir börn stúdenta.

RÖSKVA VILL INNLEIÐA FERÐASTYRKI

Röskva vill, í samræmi við hugsjón sína um jafnrétti til náms, fá ferðastyrk/afslátt fyrir stúdenta sem stunda fjarnám. Ferðalán LÍN í samræmi við verðlag ætti að standa fjarnemum til boða.

ÓKEYPIS Í SUND

Röskva vill að ókeypis  verði í sund fyrir stúdenta en með því að tryggja stúdentum ókeypis aðgang eða góðan afslátt líkt og öðrum láglaunahópum er tekið stórt skref í að efla bæði andlega og líkamlega heilsu stúdenta.

MENNINGARKORT FYRIR STÚDENTA

Röskva vill að stúdentar fái menningarkort sem veitir afslætti eða ókeypis aðgang á menningarstofnanir á borð við listasöfn og sýningar. Er þetta að evrópskri fyrirmynd þar sem stúdentar fá sem dæmi ókeypis á menningarstofnanir á tilteknum virkum degi. 

ÚRRÆÐI TIL BÓKAKAUPA

Röskva vill að athygli verði vakin á ódýrari lausnum til bókakaupa, t.d. rafbækur og bókasöfn.

VERKFÆRASAFN FS

Röskva leggur til að Félagsstofnun Stúdenta komi sér upp svokölluðu verkfærasafni (e. tool library) þar sem stúdentar geti nálgast ýmis verkfæri og áhöld, til dæmis til matargerðar og viðhalds endurgjaldslaust eða gegn vægu gjaldi. Miðar þetta að áherslum Röskvu um sjálfbærni, minni einkaneyslu og deilihagkerfi.

- Atvinnumál - 

ENDURHEIMT RÉTTINDI STÚDENTA TIL ATVINNULEYSISBÓTA

Röskva krefst að stúdentum sé tryggður réttur til atvinnuleysisbóta svo stúdentar sem þurfa að sækja sér fjárhagsaðstoðar eftir atvinnumissi hafi kost á því jafnt við annað vinnandi fólk. Þennan rétt höfðu stúdentar fram að lagabreytingu sem tók gildi í ársbyrjun 2010. Það er jafnréttismál að lagaumhverfið sé því leiðrétt með stúdenta í huga.

ÞVERFAGLEGUR DAGUR
Röskva telur að öll svið Háskóla Íslands geti tekið Heilbrigðisvísindasvið til fyrirmyndar þegar kemur að þverfaglegu samstarfi. Halda mætti þverfaglegan dag á öllum sviðum þar sem stúdentar úr mismunandi deildum koma saman og vinna saman, líkt og gerist oft þegar fólk er komið út í atvinnulífið.

FRUMKVÖÐLASETUR
Gulleggið og fleiri frumkvöðlaverkefni sem Háskóli Íslands er nátengdur er af hinu góða. Við teljum að HÍ geti gert enn betur. Við leggjum til að aðstaða sé til staðar fyrir frumkvöðla til að vinna að sínum hugmyndum og þróa nánar. Frumkvöðla- og nýsköpunarnefnd SHÍ gæti til dæmis haldið utan um útleigu og skráningum fyrir svæðið.

UPPLÝSANDI VIÐBURÐIR – HÖLDUM Í ÞEKKINGU
Auka mætti upptökur af fræðsluviðburðum tengdum fjármálum og atvinnulífi í skólanum. Upptökur af gagnlegum viðburðum mættu standa stúdentum til boða eftir viðburði. Hvetja mætti kennara til að nýta sér slíkt til að auka tenginu við atvinnulífið í kennslu.

STARFSNÁM SKAL VERA LAUNAÐ
Röskva telur að stefna eigi að því að auka framboði af starfsnámi og skal liggja fyrir í upphafi hverju sinni hvernig starfsnámið er metið til eininga. Auk þess ætti að stefna að því í hvívetna að starfsnám fyrir fyrirtæki, sem rekin eru með hagnaðarsjónarmiði, skuli vera launað.

STAÐA ERLENDRA NEMA Í FJÁRMÁLA- OG ATVINNULÍFSMÁLUM
Röskva telur að stöðu erlendra nema þegar kemur að fjármála- og atvinnulífsmálum megi bæta umtalsvert. Kynningar og upplýsingar ættu að vera aðgengilegri á ensku. Þá ætti að auka fjárhagslegan stuðning við erlenda nema sem gjarnan eru í erfiðri fjárhagslegri stöðu. Röskva krefst þess að erlendir nemar með námsmannaleyfi, sem falla utan Schengen svæðisins, eigi rétt á að vinna í að minnsta kosti 50% starfshlutfalli. Röskva krefst þess sömuleiðis að umsóknarferlið vegna atvinnuleyfis verði endurbætt svo að erlendir nemar eigi auðveldara með að hefja störf eins fljótt og auðið er.

RÉTTINDI STÚDENTA HJÁ VERKALÝÐSFÉLÖGUM
Röskva telur að réttindi stúdenta hjá verkalýðsfélögum ættu að vera sýnilegri. Stúdentar vinna sér oft inn réttindi yfir sumarvinnu en eru ekki nægilega upplýstir um hvað í þeim felst. Röskva vill enn fremur að stúdentar fái aukinn aðgang að sjóðum verkalýðsfélaga. Í mörgum tilvikum eru námsmenn aðeins á vinnumarkaði í nokkra mánuði ársins. Á þeim tíma greiða þeir stéttarfélagsgjöld en ná ekki að öðlast rétt til styrkja úr sjóðum verkalýðsfélaganna. Nú þegar hefur Röskva hafist handa við þessa vinnu.

BJÓÐA ÆTTI UPP Á LOKAVERKEFNI Í SAMSTARFI VIÐ FYRIRTÆKI
Röskva telur að Háskóli Íslands þurfi að gefa í þegar kemur að tengingu við atvinnulífið. Eitt af því sem hægt væri að gera er að auka samstarf stúdenta við fyrirtæki þegar kemur að rannsóknum og lokaverkefnum.

KYNNING Á ATVINNUTÆKIFÆRUM
Röskva vill að möguleikar að loknu námi verði kynntir á hverju sviði fyrir sig til þess að undirbúa stúdenta fyrir atvinnulífið. Til dæmis væri hægt að fá fólk með sömu menntun í ólíkum störfum til að halda kynningar á sínum störfum.

TENGSLATORG
Röskva vill að Tengslatorg verði bætt til muna. Hlutverk þess er að tengja saman stúdenta og atvinnulífið en til þess að það skili tilskildum árangri þarf að tryggja að þau störf sem auglýst eru séu hugsuð fyrir fólk í námi. Tækifæri til þess að starfa á vettvangi getur stórbætt þekkingu nema og tengslamyndun. Sem dæmi væri hægt að auðvelda aðgang með því að sía atvinnuauglýsingar eftir sviðum, deildum eða starfskröfum. Að auki þarf að gera Tengslatorg aðgengilegra á fleiri tungumálum.

UNDIRBÚNINGUR FYRIR FRAMTÍÐINA
Á komandi árum mun verða mikil breyting á vinnumarkaðnum í kjölfar fjórðu iðnbyltingarinnar. Röskva vill að háskólinn sé meðvitaður um þá staðreynd að vinnumarkaður sem núverandi og framtíðar stúdentar útskrifast á mun taka breytingum í gegnum starfstíð þeirra og því mikilvægt að stúdentar öðlist fjölbreytta þekkingu í námi. Þá er mikilvægt að öll vinna að aukinni tengingu við atvinnulíf sé unnin með það í huga.