Rauði þráðurinn í starfi Röskvu er hugsjónin um jafnrétti allra til náms, óháð kyni, kyngervi, kynhneigð, kynvitund, efnahag, trú, uppruna, búsetu, fötlun, veikindum, félagslegri stöðu eða aðstæðum að öðru leyti. Mismunun á grundvelli þessara þátta er viðvarandi og ótal hindranir standa í vegi fyrir jöfnum tækifærum fólks. Mikilvægt er að efla jafnréttisvitund háskólasamfélagsins sem og samfélagsins í heild og útrýma þarf staðalímyndum kynjakerfisins, og samfélagslegu og kerfisbundnu misrétti. Röskva vill tryggja að hvergi sé brotið á réttindum stúdenta við Háskóla Íslands.

JAFNRÉTTISÁÆTLUN HÁSKÓLA ÍSLANDS

Röskva vill að jafnréttisáætlun Háskóla Íslands verði undantekningarlaust virt og að hún tryggi raunverulegt jafnrétti innan skólans.  

JAFNRÉTTISFRÆÐSLA

Kynbundin áreitni og ofbeldi á hvorki að líðast innan háskólans né samfélagsins í heild sinni. Mikilvægt er að kennarar séu undirbúnir sérstaklega til að takast á við fordóma og einelti. Enn fremur ættu kennarar aldrei að tala niður til ákveðins þjóðfélagshóps eða ýta undir fordóma. Mikilvægt er að framfylgja ávallt jafnréttisstefnu skólans og tryggja að jafnréttisfræðsla sé skylda fyrir starfsfólk skólans og standi nemendum til boða.

VIÐBRÖGÐ VIÐ OFBELDI OG ÁREITI

Mikilvægt er að Háskóli Íslands, Stúdentaráð, sviðsráð og nemendafélög vekji athygli á Fagráði Háskóla Íslands um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og öðru kynferðislegu ofbeldi, en fagráðið þjónustar alla nemendur við Háskóla Íslands sem og starfsfólk.

FJÖLBREYTILEIKI INNAN NEFNDA SHÍ

Röskva vill að nefndir SHÍ endurspegli þann fjölbreytileika sem er innan skólans. Röskva telur mikilvægt að mismunandi raddir kynja fái að heyrast í öllu starfi Stúdentaráðs og Röskva skal stuðla að því að engin nefnd sé einkynja. Trans og kynsegin einstaklingum á ekki að vera mismunað á grundvelli kynvitundar sinnar.

JAFNARI KYNJAHLUTFÖLL Í NEMENDAHÓPUM

Verulegur kynjahalli er viðvarandi innan nokkurra deilda háskólans. Í öllu kynningarefni sem og námsefni skal unnið að því að sýna öll kyn jafnt að störfum. Einnig þarf að passa upp á að kynjahlutföll á Háskóladaginn, í Háskólaherminum og öðrum slíkum kynningum, séu jöfn.

JAFNARI KYNJAHLUTFÖLL MEÐAL KENNARA

Því hærra sem er farið upp metorðastigann innan deilda háskólans, því meiri er kynjahallinn körlum í hag. Á þessu vill Röskva vekja athygli og að háskólinn fari í átak til að sporna við slíkum halla með það að markmiði að tryggja jöfn kynjahlutföll og auka margbreytileika meðal starfsfólks og innan deilda skólans.

TÍÐAVÖRUR

Háskólinn á að útvega tíðavörur fyrir nemendur og starfsfólk eins og aðrar hreinlætisvörur. Tíðavörur eiga að vera aðgengilegar á öllum salernum skólans. 

AUKINN SVEIGJANLEIKI Í NÁMSMATI

Stúdentar eru eins ólíkir og þeir eru margir. Röskva vill að tekið sé tillit til mismunandi aðstæðna nemenda með meiri sveigjanleika í námsmatisfyrirkomulagi, sem dæmi hentar ekki öllum að mæting sé metin til einkunnar. Einnig þarf að taka tillit til nemenda sem lenda í veikindum eða áföllum þegar um er að ræða einkunnir vegna mætingar, þátttöku í tímum o.s.frv.

FORDÓMALAUST NÁMSEFNI

Skoða þarf námsefni vel og reglulega og gæta þess að sagt sé rétt frá málefnum jaðarsettra og minnihlutahópa.

- GEÐHEILBRIGÐISMÁL -

FLEIRI SÁLFRÆÐINGA

Röskva vill halda áfram að efla geðheilbrigðisþjónustu innan HÍ og mun halda áfram að berjast fyrir fjölgun sálfræðinga sem starfa við skólann, en þeim hefur fjölgað úr einum í fjóra á síðustu þremur árum með Röskvu í meirihluta.

FLEIRI MEÐFERÐARÚRRÆÐI

Röskva krefst þess að meðferðarúrræðum fjölgi og stúdentar hafi aðgang að fjölbreyttri geðheilbrigðisþjónustu svo sem flest njóti góðs af, til dæmis fleiri stuðningshópar undir handleiðslu sálfræðings, hugræn atferlismeðferð, einstaklingsviðtöl og fleira.

SKÓLAHJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Röskva vill að hjúkrunarfræðingur starfi innan veggja háskólans. Hann gæti meðal annars sinnt fræðslu, forvörnum og snemmbúnum inngripum þegar kemur að andlegri og líkamlegri heilsu stúdenta.

HEILSUGÆSLA Á HÁSKÓLASVÆÐINU

Röskva vill heilsugæslu fyrir stúdenta í nærumhverfi þeirra, þar sem aðgangur að heildrænni heilbrigðisþjónustu er tryggður.

- HINSEGINMÁL -

AUKIÐ SAMSTARF VIÐ BARÁTTUSAMTÖK HINSEGIN FÓLKS  (LGBTQIA+)

Röskva telur brýnt að hætta að ganga út frá tvískiptu kynjakerfi og sís-gagnkynhneigðarhyggju. Mikilvægt er að auka samstarf Háskóla Íslands við baráttusamtök hinsegin fólks, þá sérstaklega Q-félag hinsegin stúdenta. Þessi vinna er afar mikilvæg þar sem menntun sem litast af tvískiptu kynjakerfi viðheldur staðalímyndum, mismunun, öráreiti og fordómum.

ÓKYNGREIND SALERNI

Háskóli Íslands á að tryggja að í öllum byggingum séu til staðar ókyngreind salerni. Öll eiga að upplifa öryggi í háskólanum og líða vel. Aðgengi að salernisaðstöðu í húsakynnum skólans er nauðsynlegur þáttur í því.

FJÖLBREYTTARI KYNSKRÁNING

Hlutlaus kynskráning hefur verið fest í lög og á Háskóli Íslands að tryggja að hlutlaus valmöguleiki sé til staðar á hverjum þeim vettvangi þar sem kynskráningar er krafist. 

KYNHLUTLAUST MÁLFAR OG BÆTT HINSEGIN ORÐRÆÐA

Háskólinn, starfsfólk hans og nemendur eiga að virða persónufornöfn einstaklinga. Notkun persónufornafna sem falla ekki undir kynjatvíhyggjuna, t.d. hán, héð og þau, þurfa að komast í daglega notkun og allt sem háskólinn gefur frá sér ætti að gera ráð fyrir kynhlutlausu málfari. Einnig þarf að koma á þeirri hefð að ávarpa hópa á kynhlutlausan hátt, frekar en í karlkyni, sem dæmi: „öll eru velkomin“ í staðinn fyrir „allir eru velkomnir“. 

VALDEFLING HINSEGIN HAGSMUNAFÉLAGA

Röskva vill að háskólasamfélagið beri hinsegin málefni undir hinsegin félög, t.a.m. Q-félagið. Röskva vill hvetja til þess að sú fræðsla sem Q-félagið sér um sé greidd af þeim sem hana panta. Röskva vill því einnig hvetja Háskóla Íslands til að setja á fót fræðslusjóð sem greitt verður úr fyrir hverja framkvæmda fræðslu.

HAGSMUNAFULLTRÚI SHÍ

Röskva vill tryggja að ef upp komi vandamál sem varða hinsegin stúdenta, hafi hagsmunafulltrúi SHÍ þá nauðsynlegu þekkingu á málefnum hinsegin fólks að hann sé í í stakk búinn til að taka rétt og vel á málunum.

SÝNILEIKI HINSEGINLEIKA

Röskva vill auka sýnileika og umfjöllun um málefni hinsegin fólks, í námsefni, verkefnum og auglýsingum fyrir háskólann. Auk þess vill Röskva gæta þess að hinsegin fólk fái rými í störfum Stúdentaráðs og Röskvu.

HINSEGINFRÆÐSLA

Röskva vill að allt starfsfólk og nemendur Háskóla Íslands fái góðar upplýsingar um hinsegin samfélagið og ætti slík fræðsla að vera hluti af endurmenntun kennara skólans og ætti hún að vera skylda. Hinseginfræðslu er auðvelt að nálgast en bæði Q-félag hinsegin stúdenta og Samtökin ‘78 hafa sinnt slíku starfi, ennfremur er hægt að leita til starfsfólks sem hefur þekkingu á hinsegin málum.

UPPFÆRT NÁMSEFNI

Röskva vill að öll kennsla og námsefni sé í takt við tímann, endurspegli fjölbreytileika mannlegs lífs og sé ekki til þess fallið að ala á eða viðhalda úreltum staðalímyndum, fordómum eða orðræðu um hinsegin fólk.

RANNSÓKNIR Á HINSEGIN MÁLEFNUM

Röskva vill hvetja til frekari rannsókna sem snúa að hinseginleika og upplifun hinsegin fólks, í samráði við viðeigandi hagsmunasamtök. Röskva vill einnig sjá fleiri námskeið sem fjalla sérstaklega um hinsegin málefni þar sem gætt er að samtvinnun mismunabreyta.

KYNHLUTLAUSIR KLEFAR

Mikilvægt er að öll aðstaða sem háskólinn heldur úti sé aðgengileg fyrir öll óháð kynvitund, þannig að auk kynhlutlausra salerna séu til staðar kynhlutlausir klefar í háskólaræktinni sem og annars staðar á háskólasvæðinu. 

-JAFNRÉTTI TIL NÁMS ÓHÁÐ UPPRUNA-

Röskva krefst þess að verkefni og próf á ensku standi nemendum til boða óski þeir eftir því. Jafnframt skulu nemendur eiga kost á að sækja námskeið í íslensku óháð því hvaða nám þeir stunda eða á hvaða stigi tungumálakunnátta þeirra er.  

AÐGERÐIR TIL AUKINNAR HÁSKÓLAMENNTUNAR FÓLKS AF ERLENDUM UPPRUNA

Röskva vill að Háskóli Íslands sýni samfélagslega ábyrgð og auðveldi fólki af erlendum uppruna aðgang að háskólasamfélaginu. Verkefni á borð við Sprett skulu vera í forgangi hjá HÍ og mun Röskva stuðla að því. Það væri hægt að gera í samstarfi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið með því að t.d. vinna að undirbúningi og kynningu á háskólanámi með hliðsjón af stöðu þeirra í menntakerfinu á Íslandi. 

-  MÁLEFNI FATLAÐS FÓLKS -

AÐGENGI Í BYGGINGUM

Röskva vill að allar byggingar, stofur, skrifstofur og önnur rými á vegum háskólans séu aðgengileg öllum. Röskva krefst þess að aðgengismál í háskólanum verði að forgangsatriði. 

AÐGENGI AÐ NÁMI

Röskva krefst þess að engin séu tilneydd eða finni þrýsting til þess að hætta í því námi sem þau vilja stunda vegna fötlunar eða veikinda. Námsefni þarf að vera á því formi sem hentar nemanda best og þarf það að vera til staðar frá upphafi kennslu til þess að koma í veg fyrir að fólk hætti í námi vegna lélegs aðgengis. Sem dæmi ætti að bjóða upp á hljóðbækur, bækur með blindraletri og auðlesinn texta. Einnig á að vera svigrúm fyrir aðstoðarfólk og túlka í kennslu.

ÁBENDINGAKERFI UM AÐGENGI

Aðgangur að upplýsingum um aðgengi að byggingum er óviðunandi og vill Röskva að því verði breytt. Röskva vill að hægt sé að koma aðábendingum um skort á aðgengi í húsnæðum HÍ með skilvirku og einföldu ábendingakerfi.

AÐGENGI FYRIR SJÓNSKERT FÓLK

Öll rými háskólans skulu vera merkt með punktaletri og leiðarlínum. Sérstaklega mikilvægt er að lagfæra leiðarlínur á Háskólatorgi og bæta við fleiri leiðarlínum í allar byggingar háskólans.

BÆTT NÁMSÚRRÆÐI OG KENNSLURÝMI

Röskva vill að tekið sé tillit til sérstakra úrræða sem einstaklingar gætu þurft vegna fötlunar eða námsörðugleika. Allar stofur skulu hafa sæti og borð sem eru aðgengileg öllum. 

LÍKAMS- OG HEILSURÆKT GERÐ AÐGENGILEG

Húsnæði háskólaræktarinnar er óaðgengilegt stúdentum í hjólastólum og öðrum með hreyfihamlanir. Röskva vill að líkams- og heilsurækt sé aðgengileg öllum stúdentum.

AÐGENGI UTAN HÁSKÓLANS

Röskva vill að allar ferðir og viðburðir á vegum háskólans, nemendafélaga, Stúdentaráðs og annarra félaga innan háskólans séu aðgengilegir öllum. Kennarar eiga að tryggja að aðgengi sé fyrir alla nemendur þegar farið er í vettvangsferðir.

UPPRÖÐUN Í HÁMU

Uppröðun á vörum í Hámu á að vera lóðrétt til þess að fólki af allri stærðargráðu og líkamlegu atgervi sé kleift að nálgast vörur í Hámu á eigin vegum.

STÚDENTAR MEÐ Í ÁKVARÐANATÖKU

Nauðsynlegt er að fatlaðir stúdentar eigi sæti við borðið í allri ákvarðanatöku er varða málefni fatlaðs fólks.

P-MERKT STÆÐI Á HÁSKÓLASVÆÐINU

Það skal vera tryggt að P-merkt stæði, stæði fyrir fólk með stæðiskort fyrir hreyfihamlaða, á háskólasvæðinu standist kröfur byggingareglugerða og séu í raun fyrir þau sem þurfa á þeim að halda. Einnig ætti að fjölga slíkum stæðum á háskólasvæðinu umfram lágmarksfjölda samkvæmt reglugerðum. Við innleiðingu gjaldskyldu á bílastæði háskólans skal tryggja að hreyfihamlaðir hafi áfram aðgang að gjaldfrjálsum bílastæðum.

Jafnréttismál