Kennslu og gæðamál

Eitt stærsta hagsmunamál stúdenta er gæði kennslu. Megin markmið háskólanáms er að miðla þekkingu til stúdenta en til þess að það sé hægt þarf að grípa til aðgerða og notast við fjölbreyttari og nýstárlegri kennsluhætti.

- Bættir kennsluhættir -

UPPTÖKUR FYRIRLESTRA
Stúdentar hafa ekki alltaf tök á að mæta í kennslustundir. Fyrir því geta verið ýmsar ástæður, s.s. félagsleg og/eða efnahagsleg staða og veikindi. Upptökur á fyrirlestrum gætu verið aðgengilegar, t.d. viku í senn, svo þau sem komast ekki í tíma hafi engu að síður aðgang að námsefninu. Röskva beitir sér fyrir því að fjarnám verði eflt og að allt námsefni til prófs verði aðgengilegt á netinu, þar með taldir fyrirlestrar. Nauðsynlegt er að stjórnvöld skólans geri þær leiðir sem standa til boða fyrir kennara til þess að taka upp fyrirlestra enn aðgengilegri.

VIRK ENDURGJÖF
Röskva gerir kröfu um að stúdentar fái virka endurgjöf við verkefnum sínum og prófum. Röskva krefst þess að kennarar gefi nemendum greinargóðar skýringar við námsmat verkefna og prófa svo stúdentar geti lært af þeirri vinnu sem þeir leggja í námið sitt. Einnig stuðlar þetta að því að kennarar færi rök fyrir námsmati og dregur úr geðþóttaákvörðunum og ófaglega einkunnagjöf.

RAFRÆN SKIL VERKEFNA OG RITGERÐA
Röskva vill draga úr pappírseyðslu og vill að stefnt sé á að fyrirmæli og skil ritgerða og verkefna sem eru unnin á tölvur fari eingöngu fram á rafrænu formi..

BETRI EFTIRFYLGNI KENNSLUKANNANA
Röskva vill tryggja, með skýrum reglum og verkferlum, að niðurstöður kennslukannana nýtist til þess að bæta nám við Háskóla Íslands. Röskva krefst þess að fulltrúar nemenda verði upplýstir um niðurstöður kennslukannana og komi að tillögum til úrbóta.

EINKUNNIR NÁMSKEIÐA
Röskva vill að einkunnir námskeiða úr kennslukönnunum síðustu tveggja ára verði aðgengilegar við val á námskeiðum. Einkunnagjöf námskeiða myndi vera hvetjandi fyrir kennara til að halda uppi góðum kennsluháttum.

MEIRA GANGSÆI
Röskva telur mikilvægt að auka gagnsæi um hvernig er tekið á ítrekuðum kvörtunum eða ábendingum stúdenta vegna kennslu, kennsluhátta, eftirfylgni með námsáætlunum eða öðru slíku.

NOTKUN OPINNA NETNÁMSKEIÐA
Röskva vill að Háskóli Íslands kynni sér og nýti nýja tækni til að tengjast alþjóðasamfélaginu. Opin netnámskeið (MOOC) standa Háskólanum núna til boða og telur Röskva að þar liggi vannýtt sóknarfæri. Opin netnámskeið, sem og aðrar kennsluaðferðir, stuðla að auknum samskiptum við aðra háskóla og auka sömuleiðis samkeppnishæfni Háskólans.

FJÖLBREYTTARA NÁMSMAT INNAN HÁSKÓLA ÍSLANDS
Röskva hvetur Háskóla Íslands til að skoða nýjar leiðir í námsmati. Til að bæta gæði náms við háskólann þarf meðal annars að endurskoða hvernig nám er metið. Röskva leggur til að settur verði af stað starfshópur sem kannar fjölbreyttari námsmatsaðferðir í samstarfi við Kennslumálanefnd og Kennslumiðstöð Háskólans. Einnig ætti að skoða hvort mögulegt væri að leggja niður eða minnka vægi lokaprófa í vissum áföngum. Litið verði sérstaklega til alþjóðlegra háskóla í fremstu röð sem hafa tekið upp annars konar námsmat.

BÆTT KJÖR STUNDAKENNARA
Röskva vill að kjör stundakennara við Háskóla Íslands verði stórbætt. Margar deildir neyðast til þess að ráða inn stundakennara vegna erfiðrar fjárhagsstöðu. Með bættum kjörum er hægt að auka kröfur um gæði kennslu og telur Röskva þetta því vera kjarabót fyrir bæði kennara og stúdenta. Þar að auki kenna margir stúdentar dæma- og verktíma innan skólans og er því um kjaramál þeirra að ræða.

SKÝRAR KENNSLUÁÆTLANIR
Röskva telur að bæði kennarar og nemendur hagnist af því að hafa skýrar kennsluáætlanir tilbúnar áður en nám hefst í upphafi annar. Námsmat þarf að vera skýrt allt frá upphafi, bæði vægi og framkvæmd sem og allt námsefni og áætlun námskeiðsins. Verði breytingar á námsáætlun þarf að tryggja að þær séu gerðar í samráði við nemendur.

AUKIÐ SAMSTARF DEILDA OG SKÓLA
Röskva telur að aukið samstarf á milli deilda skólans sé öllum til hagsbóta og að slíkt ætti að nýta af meiri krafti. Bjóða ætti upp á fjölbreyttari samþættingu náms á milli deilda og sviða. Einnig telur Röskva að samstarf milli íslenskra háskóla sé öllum til hagsbóta. Nú þegar er virkt samstarf á milli listfræðinema Háskólans og Listaháskóla Íslands en Röskva telur að fleiri möguleikar séu í boði. Deildir skólans ættu að kynna slíka möguleika fyrir nemendum og kynna sér hvernig standa mætti að auknu samstarfi  milli Háskóla.

ENDURSKOÐAÐ MATSKERFI OPINBERRA HÁSKÓLA TAKI MIÐ AF GÆÐUM KENNSLU
Röskva vill að breytingar á matskerfi opinberu háskólanna, sem hefur áhrif á framgang og laun kennara við Háskólann, taki í stórauknum mæli tillit til gæða kennslu en ekki aðeins rannsóknarstarfs.

KENNSLUAKADEMÍAN - HVATI TIL BÆTTRAR KENNSLU
Röskva telur að innleiðing kennsluhvatakerfisins Kennsluakademíunnar muni hafa gríðarleg áhrif á gæði kennslu. Hvati fyrir bættum kennsluháttum er mikil bót fyrir starfsemi Háskólans og er einstaklega jákvætt að sjá að nú verði fjárhagslegur hvati fyrir kennara að bæta gæði kennslu. Röskva vonar að Kennslumálanefnd Háskólaráðs vinni hratt að innleiðingu þess og að áframhaldandi samstarf verði við nemendur.

DIPLÓMANÁM Í HÁSKÓLAKENNSLU
Röskva vill að kennarar séu hvattir til þess að taka viðbótardiplóma í háskólakennslu. Margir kennarar sjá sér ekki fært að sækja námið vegna álags í vinnu. Þó er hægt að sjá mun á gæðum kennslu hjá þeim kennurum sem sótt hafa námið og telur Röskva nauðsynlegt að fleirum sé gert kleift að að auka gæði kennslu sinnar.

INNLEIÐING VENDIKENNSLU
Röskva vill að kennarar séu hvattir til að nýta sér vendikennslu þegar hún á við. Vendikennsla getur aukið gæði námskeiða til muna, sérstaklega þar sem þurfa að fara fram miklar umræður um námsefnið. Þá ætti að setja á legg einhvers konar hvatningakerfi fyrir kennara þar sem í vendikennslu felst auka vinnuálag fyrir þá vegna upptöku á fyrirlestrum fyrir tíma.

 

-  Jafnréttisfræðsla -

KYNJAFRÆÐI VERÐI SKYLDUFAG Í KENNARAMENNTUN
Röskva hefur beitt sér fyrir því að kynjafræði verði sett inn í námskrár Menntavísindasviðs sem skyldunámskeið. Menntakerfið á stóran þátt í mótun og viðhaldi á staðalímyndum kynjanna. Kennarar gegna miklu ábyrgðarhlutverki hvað þetta varðar og því er mikilvægt að kennarar framtíðarinnar hafi þekkingu á þessu sviði. Röskvuliðar hafa undanfarin ár unnið með prófessorum í kynjafræði innan Háskóla Íslands að því að hægt verði að taka 120 ECTS í kynjafræði sem mun auka möguleika á menntuðum framhalds- og grunnskólakennurum í faginu.

RÖSKVA VILL JAFNRÉTTISFRÆÐSLU Á ÖLLUM MENNTASTIGUM
Röskva vill minna á mikilvægi þess að kennarar séu undirbúnir sérstaklega til að takast á við fordóma og einelti. Enn fremur ættu kennarar aldrei að tala niður til ákveðins þjóðfélagshóps eða ýta undir fordóma. Mikilvægt er að framfylgja ávallt jafnréttisstefnu skólans.

-  Aðstaða stúdenta -

FJÖLBREYTT NÁMSAÐSTAÐA
Tryggja þarf fjölbreytta námsaðstöðu stúdenta í öllum kennslubyggingum háskólans. Það er ótækt að stúdentar geti ekki átt sér athvarf utan heimilis til náms. Við breytingu á skipulagi á húsnæði háskólans er mikilvægt að sett sé í forgang að aðstaða nemenda sé bætt. Röskva berst fyrir fjölbreyttri les- og hópavinnuaðstöðu sem fellur að fjölbreyttum þörfum stúdenta. 

RÖSKVA VILL EFLA STARF HAGSMUNASAMTAKA OG NEMENDAFÉLAGA INNAN HÁSKÓLA ÍSLANDS
Nauðsynlegt er að Stúdentaráð styðji við bakið á hagsmunasamtökum og nemendafélögum innan Háskólans. Mörg félög glíma við aðstöðuleysi og erfitt getur verið að koma nýjum félögum á legg.  Röskva hvetur þar að auki Háskóla Íslands til þess að taka til greina vinnu hagsmunafélaga þegar málefni sem snúa að þeim eru til umræðu.

TRYGGJA BER AÐGENGI AÐ NÁMSEFNI
Röskva telur óboðlegt að námsefni og námsbækur hafi ítrekað verið uppseldar í bóksölum eða hjá dreifingaraðilum. Slíkt takmarkar aðgengi að námi og mun Röskva berjast fyrir því að komið sé til móts við nemendur í þessum aðstæðum. Enn fremur mætti benda nemendum á leiðir til þess að nálgast námsefni rafrænt  Til dæmis mætti auka framboð á rafrænu námsefni og rafrænum gagnagrunnum

- Réttindi stúdenta -

EINKUNNASKIL
Það er skýr krafa að kennarar skili af sér einkunnum á tilsettum tíma. Til eru reglur þess efnis og mikilvægt er að framfylgja þeim. Sömu reglur eiga að gilda um lokapróf og önnur misserispróf, verkefni og ritgerðir.

AÐGENGI AÐ GÖMLUM PRÓFUM
Stúdentar eiga rétt á aðgengi að gömlum prófum en því er oft ábótavant. Uppbygging prófa er að jafnaði mjög svipuð og það skiptir marga stúdenta gríðarlegu máli að geta kynnt sér hana fyrirfram. Þar að auki eru gömul próf oft í dreifingu frá eldri nemendum en til þess að jafnrétti sé tryggt þurfa þau að berast beint frá kennara.

NOTKUN NEMENDANÚMERA
Í reglum Háskóla Íslands kemur skýrt fram að notkun nemendanúmera eigi að vera meginregla þegar kemur að próftöku. Röskva telur mikilvægt að nemendum sé tryggð nafnleynd við próf og fagnar því innleiðingu prófakerfisins Inspera sem tryggir nafnleynd nemenda og þ.a.l. hlutleysi kennara. Röskva ítrekar mikilvægi þess að vandað sé til verks og kennurum veittur stuðningur og aðstoð við upptöku kerfisins.

SJÚKRA- OG ENDURTÖKUPRÓF
Allir stúdentar Háskólans eiga að sitja við sama borð þegar kemur að sjúkra- og endurtökupróf. Röskva krefst þess að háskólinn hlusti á kröfu stúdenta og ráðist í frekari samhæfingaraðgerðir í málinu. Jafnframt krefst Röskva þess að felld verði út undanþáguheimid um að deildum sé heimilt að halda sjúkra- og endurtökupóf vegna haustmisserisprófa í maí enda er fimm mánaða bið eftir sjúkra- og endurtökuprófum ólíðandi. Kröfur stúdenta eru skýrar en könnun sem sviðsráð félagsvísindasviðs gerði skilaði afgerandi niðurstöðu þar sem hreinn meirihluti stúdenta vildi halda sjúkra- og endurtökupróf áður en næsta misseri hefst. 

SKÝR RÉTTINDI NEMENDA
Nemendur skólans eru oft og tíðum ekki meðvitaðir um eigin réttindi, bæði gagnvart kennurum og skólanum sjálfum. Bæta þarf upplýsingaflæði milli nemendafélaga og sviðsráða. Auk þess þarf að gera hlutverk hagsmunafulltrúa deilda og Stúdentaráðs sýnilegri.

AUKIÐ AÐGENGI AÐ PRÓFSÝNINGUM
Röskva krefst þess að prófsýningar séu betur auglýstar og aðgengi að þeim sé aukið. Nauðsynlegt er að stúdentar hafi tækifæri til þess að skoða próflausnir til þess að sjá hvað betur hefði mátt fara og þannig læra af reynslunni. Tryggja þarf að prófsýningar séu haldnar í öllum deildum og nemendum sé gefið tækifæri til að kynna sér niðurstöður sínar.

RÖSKVA VILL SAMRÆMT VINNUÁLAG NEMENDA AÐ BAKI HVERRI EININGU
Háskólinn á að fara eftir alþjóðlegum stöðlum um ECTS einingar en þrátt fyrir það upplifa stúdentar í flestum deildum mismikið vinnuálag eftir kennurum og námskeiðum. Háskólinn hefur skuldbundið sig til að gæta að einingaálagi í gegnum Bolognaferlið og krefst Röskva þess að farið verði eftir því. Röskva vill að Háskólinn fari í átak innan allra deilda til þess að tryggja að öll námskeið fylgi stöðlum um vinnuálag sem liggur að baki hverrar ECTS einingar.

SÉRHÆFÐIR NÁMSRÁÐGJAFAR
Of oft leita nemendur til námsráðgjafa sem eru ekki nægilega upplýstir um málefni einstakra deilda. Skoða þarf þann möguleika að hafa starfandi námsráðgjafa á hverju sviði sem þekkir deildir sviðsins inn og út svo nemendur geti nýtt sér þá þjónustu sem Háskólinn vill bjóða uppá.

RÖSKVA VILL AUKIÐ SAMSTARF STÚDENTA VIÐ STJÓRNSÝSLU HÁSKÓLA ÍSLANDS
Nemendur eiga rétt á fulltrúa í stjórn sviða Háskólans og tryggja þarf að skilaboð berist á milli sviðsforseta og sviðsráða. Tryggja þarf að umræður um málefni sviðsins fari ekki fram annars staðar en á fundum þar sem fulltrúar stúdenta eiga sæti svo að þau séu meðvituð um allar hliðar mála. Með nánara samstarfi og meiri samskiptum stúdenta við stjórnsýslu Háskólans er hægt að auka vægi og áhrif stúdenta í ákvarðanatöku. Röskva vill sömuleiðis sjá virka fulltrúa nemenda á öllum deildarfundum innan Háskólans.

RÖSKVA VILL BEITA SÉR FYRIR ÞVÍ AÐ STARFSNÁM VERÐI METIÐ TIL EININGA OG LAUNA
Röskva telur að starfsnám sé mikilvægt tækifæri fyrir stúdenta til að kynnast tilvonandi starfsumhverfi og atvinnumöguleikum eftir nám. Í starfsnámi fá nemendur tækifæri til að beita fræðilegri þekkingu í raunverulegum verkefnum. Stofna mætti nefnd sem héldi utan um starfsnám og miðlaði á milli stúdenta og deildarráðs.